Angelababy為于正新劇打Call 廣結善緣增加拍劇機會

撰文:陳浩賢
出版:更新:

俗語說「識人好過識字」,尤其是講求人際關係的演藝界,平日自然要多結善緣,令演出機會倍增,好像Angelababy近日就為于正新劇打call,除了分享了劇集海報外,又叫大家一齊欣賞。該劇由張楠和王玉雯主演,講述荊國安平初年,少年皇帝即位,奸臣誤國,民不聊生。國都京州城內,六品官員白文泰的侄女茉喜與掌上明珠白鳳瑤,意外被捲進了是非旋渦。Baby跟于正關係友好,下次于正開劇,二人分分鐘可以合作,擦出火花。

Angelababy跟于正非常老友。(微博圖片)
Angelababy為于正新劇打Call,叫大家一齊睇。(微博圖片)
該劇由于正愛將張楠主演。(微博圖片)
另一位大美女王玉雯。(微博圖片)
+1
+9
+72