【XYZ人類學】尋找被消失嘅市區土地

撰文:
最後更新日期:

一齊走上街頭,實測被消失嘅土地情況。

如果大家有留意開平時街頭巷尾嗰啲空地爛地,原來嗰啲閒置土地,係冇長遠規劃擺喺到曬住太陽,政府又話土地短缺?「土地大辯論」唔經唔覺已經進入尾聲,但係被消失嘅市區閒置土地,從來唔係未來土地開發嘅選項。香港冇地,從來都係一個謊言。X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗:Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題,請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。