Angelababy攜子到三亞旅遊 被指與「鄧姓男星」同行掀熱議

撰文:
最後更新日期:

Angelababy新年前剛完成古裝戲拍攝,正在休假。(Angelababy微博)

Angelababy新年前剛完成古裝戲拍攝,正在休假,呢日喺網上有人爆料喺海南島三亞目擊Baby出沒,同內地一位一線男星同行,仲話對方身份係:「鄧姓男星。」矛頭直指曾與Baby合作兼傳過緋聞嘅鄧倫。

黃曉明與Angelababy這一對郎才女貌,2015年結婚,婚後誕下兒子「小海綿」。然而,兩人近年屢傳婚變,但他們也多次出聲明闢謠。(微博@Angelababy)

新年時傳出黃曉明到夜店,眾多美女相陪狂歡,太太Baby未見蹤影。之後Baby被影到帶埋囝囝小海綿飛往三亞度假。呢日微博又有人爆料,指Baby喺之前學衝浪嘅舖頭出沒,爆料者指同行有位「鄧姓男星。」咁啱曾經同Baby傳出緋聞嘅鄧倫,過年期間的確人在三亞度假,令傳聞甚囂塵上。

Angelababy之前都有到三亞學衝浪。(微博圖片)

Baby同鄧倫曾經合作拍攝內地劇集《我的真朋友》,戲中飾演一對,當年傳出緋聞,更被爆車震傳言,鄧倫當時控告爆料者,並發表聲明澄清兩人緋聞:「嚴正聲明!在此提醒廣大網友們切勿聽信謠言。勿造謠、勿傳謠,秉承理性之態度,共同維護和諧綠色的網絡環境。」

+30
+30
+30


X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗:Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題,請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。