iPhone 相片太多唔夠位? 教你相片分類及一鍵備份清空釋放空間

撰文:區慶威
出版:更新:

iPhone 太多相,唔夠位?相片太多可能是不少 iPhone 用戶幸福的煩惱,尤其是細容量機款儲存空間更加不足。其實只有將相片分類,按批次大量刪除不合用相片,甚至完整備份,再將相片從手機清空,就可以釋放 iPhone 儲存空間!

從 iPhone 刪除相片,釋放儲存空間,其實可算是走到頗為最後一步的做法,可以的話,大家平常習慣備份、清理檔案,可以更有效令儲存空間有足夠位置。大家可以利用 iOS 本身的「相片」Apps 去將相片分類再刪除,或者更簡單一點,以 Google Photos 將 iPhone 相片完整備,之後就可以一鍵清空 iPhone 相片,只保留 Google Photos 備份,釋放更多手機儲存空間。

iPhone 相片瘦身及一鍵備份清空(按圖放大睇操作)

+3

大家以 iOS 的相片 App 分類相片,可以從一些好像「原況相片」(Live Photo)、螢幕截圖、螢幕影片一類未必需要保留的相片檔案中刪除。亦可以利用「地點」、「人物」兩個分類,更準確選出大批次的相片去清空。不過,若果沒有必要將相片保留在 iPhone 記憶裡面的話,記者更建議大家使用 Google Photos,平常在有 Wi-Fi 及充電的情況下,先將相片以高品質(無限容量)備份到 Google Photos,然後在任何時候,只要 Google Photos 完成備份,就可以利用「騰出空間」選項,將 iPhone 相片清空,只保留 Google Photos 上的備份,釋放 iPhone 記憶容量。

從 App Store 下載 Google Photos