WeChat Pay HK 澳門都用得 香港用戶跨境流動支付唔使袋散紙

撰文:區慶威
出版:更新:

WeChat Pay HK 香港用戶可以直接在澳門使用!據官方宣布, WeChat Pay服務已獲批准,開通港澳跨境流動支付服務,只需在香港以港幣增值,唔使「唱定錢」去澳門、唔使煩澳門碎銀點處置,即刻睇下幾時用得!

WeChat Pay HK 已經獲批准開通港澳跨境流動支付服務,繼中國市場之後,成為另一個香港用戶可以直接用 WeChat Pay HK 電子錢包付款的旅遊地點。雖然澳門有不少商戶都接受港幣付款,但多數會以澳門幣作為找贖,香港遊客帶著一荷包澳門碎銀,有時候實在覺得雞肋。

WeChat Pay HK 已經獲批准開通港澳跨境流動支付服務,將會在 3 月內正式推出。(資料圖片)
WeChat Pay HK 香港用戶只需在香港增值或連結信用卡,將可以在數千個澳門消費熱點以WeChat Pay HK錢包消費。(資料圖片)

WeChat Pay HK 香港電子錢包將會在3 月內正式在澳門開通,到時候香港用戶將可以在該服務消費熱點以 WeChat Pay錢包付款。如無意外,初期參與商戶除主要連鎖食肆外,相信應該包括大家經常光顧的便利店及超市等商戶,下次遊澳門不用再為碎銀問題煩惱。